فصلنامه خدمت امروز
 نشریه متعلق به این انجمن می باشد که تا کنون ۹ شماره از آن به صورت فصلی به چاپ رسیده است که می‌توانید از منوی فصلنامه خدمت امروز اقدام به دانلود آنها نمایید.